fbpx

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, melyben a Vita-Focus Korlátolt Felelősségű Társaság  – a továbbiakban: Vita-Focus – tájékoztatja a Szemináriumra (a továbbiakban: rendezvény) jelentkezőket (továbbiakban: Résztvevő) a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről.

A Regisztrációs felületen „A jelentkezéssel elfogadom a Vita-Focus Kft. (székhely: 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. G. ép. 2. em. 11. , Cg. 01-09-916082, adószám: 14706651-2-43) szemináriummal kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját” rovat (check-in box) bejelölésével a Résztvevő akként nyilatkozik hogy a jelen Szerződési Feltételeket megismerte, megértette és elfogadja.

AZ VITA-FOCUS ÉS A RÉSZTVEVŐ KÖZÖTTI SZERZŐDÉS

 1. A VITA-FOCUS és a Résztvevő között a szerződés a Résztvevő általi önkéntes regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. Az on-line regisztráció elküldésével az ily módon létrejött írásbeli szerződés lényeges feltételeiről visszaigazolást küld, a résztvevő által megadott email címre.
  A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor.
  Regisztrációkor kizárólag azokat az adatokat kérjük résztvevőinktől, amelyek feltétlenül szükségesek a nyilvántartáshoz. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek elengedhetetlenül szükségesek a rendezvény lebonyolítása szempontjából a közreműködő partnereink és a szakmai szervező bizottság számára. Adatainak kezelésekor a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályoknak (2011. évi CXII. törvény) és a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) megfelelően járunk el.
 2. A VITA-FOCUS és a Résztvevő között létrejött szerződésben a Résztvevő által megjelölt rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja az VITA-FOCUS a Résztvevő részére, a Résztvevő ezért a rendezvény honlapján, közvetlen e-mailben, vagy a rendezvény helyszínén meghirdetett ellenértéket fizet az VITA-FOCUS részére.
 3. A VITA-FOCUS által az egyes rendezvények tekintetében nyújtott szolgáltatások tartalmát az egyes rendezvények honlapján található információk tartalmazzák, amely szolgáltatásokból a Résztvevő az alkalmazáson keresztül, önkéntesen választhatja ki az általa igényelteket. A rendezvény honlapja tartalmazza az adott rendezvény szolgáltatásaira szóló lemondási feltételeket is, kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassa el.
  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a honlapon történő jelentkezéssel megrendelt szolgáltatások, annak ellenértéke, és a rendezvény honlapján található lényeges feltételek (pl. lemondási feltételek), továbbá a Résztvevő általi megrendelés és annak visszaigazolása jelen ÁSZF részét, így az elektronikus szerződés részét képezik.
  A lemondási feltételek eltérhetnek az általánosan megszokott gyakorlattól.
 4. VITA-FOCUS szolgáltatásainak nyújtásához alvállalkozókat vehet igénybe. Szolgáltatásai közvetített szolgáltatást tartalmazhatnak. A közvetített szolgáltatások a végszámlán kerülnek feltüntetésre.
 5. A szolgáltatási csomagon bejelöltek alapján a fizetés teljesíthető. A fizetés teljesítéséről az VITA-FOCUS a Résztvevő részére számlát állít ki, mely szigorú számozású számviteli bizonylatnak minősül. A résztvevő számlája a rendezvényen kerül átadásra, amennyiben a résztvevő másképp nem rendelkezik. A számla minden esetben tartalmazza a közvetített szolgáltatások mértékét. Egyhetes Rendezvényeink esetében az előleg megfizetése az együttműködő szálláshely-szolgáltató részére történik, így e körben a számla kiállítása is a szálláshely részéről történik. Az előlegen kívül fennmaradó összeg megfizetése a rendezvényen, készpénzben történik.
 6. A Résztvevő szerződéstől való elállásra, a szerződés felmondására a konkrét rendezvény honlapján szereplő lemondási feltételek szerint jogosult.
 7. A VITA-FOCUS és a Résztvevő között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (a rendezvény vége). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban (e-mail és annak visszaigazolása) bármikor módosíthatják.
 8. A VITA-FOCUS a szakmai szervezők megbízása alapján, a rendezvény és tevékenysége népszerűsítése érdekében a rendezvényen kép-és hangfelvételt készíthet vagy készíttethet, alvállalkozókkal és ezt elektronikus úton nyilvánosan elérhetővé teheti. Az ÁSZF elfogadásával a résztvevő hozzájárul a személyiségi jogait nem sértő kép -és hangfelvétel készítéséhez, amely kizárólag a rendezvény népszerűsítése, ismertetése céljából történő nyilvánossá tételéhez. Amennyiben a résztvevő nem szeretné, hogy róla képek készüljenek a rendezvény során, ezt e-mail útján jelezheti. Mindezen intézkedések ellenére is elképzelhető, hogy felvétel kerül nyilvánosságra, ilyen esetben a szervezők számára küldött e-mailben a kívánt képet az VITA-FOCUS haladéktalanul eltávolítja.
 1. Minden, a szeminárium során elhangzó anyag, a kivetített diasorok és bármely ahhoz kapcsolódó írásos tartalom szerzői jogi jogosultja Shigeru Uemura illetőleg a Vita-Focus Kft., a szeminárium során fénykép- és hangfelvétel, valamint videóanyag készítésére kizárólag a szervezők jogosultak. A Részvevők a fenti szellemi alkotások felhasználására, többszörözésére, terjesztésére nem jogosultak.
 1. A VITA-FOCUS akkor mondhatja fel a szerződést, ha Résztvevő a szerződésben foglalt kötelezettségeit felszólítás és póthatáridő tűzése ellenére sem teljesíti, vagy a szerződés lényeges feltételét egyéb módon súlyosan megszegi.
 2. Hibás teljesítésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt rendelkezések irányadóak (különös tekintettel arra, hogy az VITA-FOCUS elsősorban kijavításra köteles, illetve a Résztvevő köteles a hibát azonnal a rendezvény helyszínén bejelenteni a VITA-FOCUS számára). A VITA-FOCUS csak a számára felróható okokból bekövetkezett és bizonyított károkért vállal felelősséget, amely kártérítés maximális mértéke az adott rendezvény meghirdetett résztvevőre vonatkozó részvételi díj.
 3. A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF az irányadó. Magatartási Kódexnek az VITA-FOCUS nem vetette magát alá. Amennyiben Résztvevő és az VITA-FOCUS között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, Résztvevő a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását. Az VITA-FOCUS tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a Békéltető Testületi eljárásban együttműködik a hatósággal, amelynek döntését ajánlásnak fogadja el.
  Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99
  Telefonszám: +36 1 488 2131
  Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak Résztvevő rendelkezésére:
  Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
  Telefonszám: +36-1 450-2598
  E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.huBíróságon kívüli online panaszrendezés
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. A jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát az VITA-FOCUS fenntartja. A változást az VITA-FOCUS honlapján teszi közzé. Jogvita esetén a Pp. általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.

Budapest, 2020. február 1.

Vita-Focus Kft
székhelye: 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. G. ép. 2. em. 11.
adószáma: 14706651-2-43
cégjegyzékszáma: 01-09-916082
képviseletre jogosult: Várady Zsolt ügyvezető önállóan
telefonszám: 06 (20) 499 6928
email: info@vitafocus.hu
honlap: http://www.vitafocus.hu

Köszönjük jelentkezésed!

24-48 órán belül felvesszük Veled a kapcsolatot, és minden további információt, jelentkezéshez szükséges nyomtatványt elküldünk a megadott email címre.