fbpx

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vita-Focus Kft. 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. G, adószám: 14706651-2-43, email elérhetőség: zsolt.varady@vitafocus.hu, (továbbiakban: Eladó) és a www.vitafocus.hu webáruházban (továbbiakban webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

 

1.Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.vitafocus.hu weboldalon található elektronikus webáruházban történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A www.vitafocus.hu webáruházban történő vásárlás a webáruházban történő elektronikus úton leadott megrendeléssel, valamint telefonon történő megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A www.vitafocus.hu webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés, írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatják. A mindenkori érvényben lévő Általános Szerződési Feltételekről a weboldalon tud tájékozódni.  A megrendelés a teljesítés megkezdéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben, telefonon és elektronikus levélben (e-mailben) van lehetőség. Amennyiben megrendelését a futárszolgálatnak átadtuk, úgy nincs lehetősége a megrendelés visszavonására.

1.4 Weboldalunkon virtuális terméket, rendezvény jegyet tudnak vásárolni, mely jogosultságot biztosít a vásárlónak az adott eseményre való belépéshez.

1.5 A www.vitafocus.hu webáruház üzemeltetését, kiskereskedelmi és az ügyfélszolgálati tevékenységet a Vita-Focus Kft. végzi.

Eladó adatai:

Cégnév:  Vita-Focus Kft.

Székhely: 1134 1121 Budapest, Eötvös út 47-53. G. ép.

Üzemeltető elérhetőségei: zsolt.varady@vitafocus.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató neve: Integrity Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: Tel: +36 (1) 450-2660

2.Vásárlás

2.1 A www.vitafocus.hu webáruházban az egyes termék(ek) mellett minden esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok, információ, a termék ára. A feltüntetett árak bruttó árak, melyek tartalmazzák az ÁFA-t.

2.3 A továbbiakban meg kell adni a pontos számlázási adatokat.  Az adatok természetesen módosíthatóak, az esetleges gépelési hibák a megfelelő mezőre kattintással javíthatóak.
 A [MEGRENDELEM] gomb megnyomásával tudja véglegesíteni a megrendelést. Ehhez azonban el kell fogadnia a következőt: „Tudomásul veszem és elfogadom a(z) Vásárlási feltételek-et és a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget.”

2.4 A megrendelés megtörténtét követően rendszerünk a Vásárló e-mail címére egy elektronikus visszaigazolást küld a megrendelés részletes adataival.

2.5 A vásárlás, a szerződéskötés a megrendelt termékek ellenértékének kifizetésekor jön létre. A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

2.6 Amennyiben a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

  1. Fizetési feltételek.

3.1. FIZETÉSI MÓDOK

3.1.1. Átutalásos fizetés

A vásárlás összegét, átutalással is kiegyenlítheti.

Kérjük, a következő bankszámlaszámra utalja a vásárlás összegét: CIB Bank Zrt, Bankszámla szám: 10701252-49220807-51100005. Az átutalás közlemény rovatában kérjük, tüntesse fel a Megrendelő nevét.

3.1.2.Bankkártyás fizetés

PayPal
California, USA
E-mail: paypal.com/contact-us

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

4.Az elállás joga, az elállás

Az Ügyfél a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, mivel a rendezvényre mint szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Így ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

4.0 Egyebek

4.1 A www.vitafocus.hu webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

4.2 Az eladó nem felelős semmilyen kárért, amely A www.vitafocus.hu  webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős A www.vitafocus.hu webáruházához való kapcsolódásáért és A www.vitafocus.hu áruház weboldalán történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák A www.vitafocus.hu akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadottadat elveszik. Az eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

4.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését és visszautasíthatja vásárlási szándékát.

4.4 A Vita-Focus Kft.. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél A www.vitafocus.hu

webáruház alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el webáruház üzemeltetője.

4.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

4.6 Az eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

  1. A Szolgáltató Szolgáltatásnyújtásának technikai korlátai

5.1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

5.2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

5.3. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

5.6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet az Ügyfél, a rendezvény szervezője, vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

6.Panaszkezelés

6.1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

6.2. Az Ügyfél a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

6.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és az Ügyfélnek megküldi, elsősorban az Ügyfél által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Ügyfelet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

 

Adatvédelmi nyilatkozatunkat itt tekintheti meg.

 

Köszönjük jelentkezésed!

24-48 órán belül felvesszük Veled a kapcsolatot, és minden további információt, jelentkezéshez szükséges nyomtatványt elküldünk a megadott email címre.